Thông báo Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ đợt 2 năm 2022

Ngày đăng: 19-10-2022 21:09:15

Căn cứ Luật Di lịch số 09/2017/QH14;
Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Căn Cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch sửa đổi một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch;


    Để giúp cho đội ngũ Hướng dẫn viên cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng nghiệp
vụ nhằm tổ chức lại các hoạt động du lịch theo quy định. Viện Khoa học Giáo dục Văn
hóa Thể thao phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp
đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ đợt 2 cho hướng dẫn viên du lịch trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022, cụ thể như sau:
1. Người học: Là Hướng dẫn viên du lịch đã hết hạn thẻ hoặc sắp hết hạn thẻ.
2. Thời gian học: Từ 21/10/2022 đến ngày 23/10/2022.
3. Địa điểm tổ chức học tập: Tổ chức học tập tại cơ sở đào tạo của Viện Khoa
học Giáo dục Văn hoá Thể thao và Du lịch 109 Lý Thường Kiệt – Phường 9 – Thành
phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
4. Thời lượng và nội dung đào tạo: 30 tiết (Theo khung chương trình được xây
dựng dựa trên điều 17 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
5. Chi phí học tâp toàn khoá học: 800.000 đ/01 học viên/01 khoá học (tám trăm
nghìn đồng cho một học viên trên một khóa học). Bao gồm các chi phí tổ chức đào tạo,
biên soạn tài liệu học tập, chi phí in, cấp giấy chứng nhận.
Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến
các công ty lữ hành, hướng dẫn viên biết và đăng ký tham gia.

Thông tin thêm vui lòng liên hệ số 0967.337.057 hoặc 0979.405.739 Mr Vinh,
hoặc đăng ký qua email vienkhgdvhttdl@gmail.com
Bình luận

Bài viết liên quan

zalo